Image Alt

Algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Bloembinderij De Laruelle Kurt. De klant verklaart de algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.
 2. Alle offertes zijn 14 dagen geldig onder voorbehoud van schommelingen van de materiaalprijzen en zijn exclusief 21% btw.
 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ons niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.
 4. Transportkosten vallen steeds ten laste van de klant, behoudens andersluidende overeenkomst. De goederen reizen op risico van de bestemmeling. Bloembinderij De Laruelle Kurt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging of oponthoud.
 5. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking of elke buitengewone omstandigheid onafhankelijk van onze wil in de onmogelijkheid verkeren om de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht om de leveringstermijn te verlengen of de overeenkomst te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 6. Onze facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Bloembinderij De Laruelle Kurt ofwel door overschrijving op onze bankrekening, behoudens andersluidende overeenkomst.
 7. Indien op aanvraag van de klant, de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling zich bevindt. Het aangerekende bedrag zal bestaan uit de kosten die door ons gemaakt werden.
 8. Alle klachten over zichtbare of onzichtbare gebreken dienen ons te worden overgemaakt binnen 3 dagen na datum van de eindfactuur en dit per aangetekend schrijven of via bloembinderijkdl@telenet.be. Buiten die termijn of op een andere manier gecommuniceerd, kunnen geen klachten worden aanvaard.
 9. Indien de factuur op de vervaldag zonder ernstige reden, spijts het toesturen van een aanmaning per gewone post, niet of slechts gedeeltelijk voldaan werd, wordt het verschuldigde saldo van rechtswege automatisch verhoogd met een intrest van 15%, dit met een minimum van 100 euro ten titel van forfaitaire vergoeding, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 10. De geleverde goederen blijven exclusieve eigendom van Bloembinderij De Laruelle Kurt tot op het ogenblik van de gehele betaling van de factuur.
 11. De intellectuele eigendomsrechten op al onze producten, ontwerpen, plannen, tekeningen, enz. blijven te allen tijde uitdrukkelijk en exclusief voorbehouden aan Bloembinderij De Laruelle Kurt. Het kopiëren en namaken van producten van Bloembinderij De Laruelle Kurt is ten strengste verboden.
 12. In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend de rechtbank van koophandel van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start, uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering.